Hovedside

Introduksjon

Lenker/Adresser

Kurstilbud

Video
(Also in English)

Mediaomtale

Artiklar

English Articles

Tekstsamling

Sluttvurderingar

Barnehage/
Pre-school

KURS

Arne Trageton

Å skrive seg til lesing på data (6-10 år)
Målgruppe:
Lærere/førskolelærere  1-4. trinn, spesialpedagoger, IKT ansvarlige, skoleadministratorer

Innhold
Å skrive seg til lesing dekker 4 basiskompetanser i LK06 i alle fag 1-4. kl. Å uttrykke seg muntlig, å uttrykke seg skriftlig, å lese, bruk av digitale verktøy (produsere, komponere og publisere elektroniske tekster) Tekstskaping på data er nå obligatorisk fra 1-2. klasse. Lese- og skriveopplæring blir snudd til skrive- og leselæring. Hvordan praktisere dette? Kurset baserer seg på boken ”Å skrive seg til lesing” og 12 års erfaringer i hundrevis skoler. Stort gjennomslag i Norden.  www.arnetrageton.no

 • Basiskompetanser LK06
 • Misbruk av IKT
 • Praktisk organisering, tema, stasjoner
 • Progresjon i tekstskaping 6-10 år
 • Håndskriving i 3. klasse
 • Praktiske startråd

Video. Utstilling av elevtekster, avisoppslag, artikler, forskning

 

Arne Trageton har vært lærerutdanner i 33 år. Spesialinteresse barnehage/småskole. Kurser for 20 000 deltakere i Norden. Hovedforeleser på europeisk lærerutdannings- konferanse i Praha februar 2010. Æresmedlem i svensk nettverk ”att skriva sig till läsning” Pr. i dag 30 mastergrader på området , 2 påbegynte doktorgrader.

Oppfølgingskurs (bør være 2-4 måneder senere)

 • Erfaringsutveksling for deltakerne. Hver skole presenterer sitt arbeid
 • Drøfting av fysisk organisering, elevtekster, hjemmeside, blogger m.m
 • Gode råd og vink for videre arbeid
 • Supplerende informasjon relevant for deltakerne

(Dersom plass, følgende informasjon)
I forskningsprosjektet som fulgte 14 klasser i fire land tok seksåringene bokstavene i bruk i egen takt og skrev seg til lesing på lekende lett. ABC bøker var overflødige. I 2. klasse laget de egne lesebøker, aviser, brev og dikt. De utviklet skriveglede og leselyst. Biblioteket ble flittig brukt. I 3. og 4. klasse ble avisene mer profesjonelle, og den multimodale bokproduksjonen økte i omfang, kvalitet og sjangervariasjon. Innholdskvalitet målt i 3. klasse lå et år foran håndskriveklassene. Den formelle håndskriveopplæringen utsatt til 3. klasse, førte overraskende nok til bedre håndskrift på langt kortere tid!

 

Arne Trageton

Språklek på data i barnehagen

Målgruppe:
Førskolelærere, assistenter, styrere, spesialpedagoger, kommunale ledere for barnehage

Innhold
IKT i barnehagen – spill eller multimodal tekstskaping? Språklek eller testing? Rammeplanen vektlegger språkutvikling,språkstimulering og IKT. Skrivelek med bokstaver/ord på PC forsterker rollelek og lek med materialer. Mange kurs i Norden dokumenterer stor skriveglede, og de eldste førskolebarna skriver seg til lesing lekende lett. Kurset bygger på nytt barnehagekapittel i boken ”Skriv på PC - lær å lese”. www.arnetrageton.no Se spesielt Barnehage/Preschool
Hvordan forberede for skolens basiskompetanser? (snakke, skrive, lese, regne, produsere digital tekst)
 

 • Leklæring – språkstimulering – PC skriving
 • Misbruk av IKT i barnehagen
 • Innredning for lek, PC plassering
 • Progresjon i bokstavlek/tekstskaping på data 1-6 år - overgang til skole
 • Hvordan forberede for skolens basiskompetanser?
 • Praktiske startråd

Video. Utstilling av barnetekster, avisoppslag, artikler

Oppfølgingskurs (bør være 2-4 måneder senere)

 • Erfaringsutveksling for deltakerne. Hver barnehage presenterer sitt arbeid
 • Drøfting av fysisk organisering, barnetekster, hjemmesideproduksjon m.m
 • Gode råd og vink for videre arbeid
 • Supplerende informasjon relevant for deltakerne

 

Videoer. Utstilling av barnetekster

Lærerutdanner i 33 år. Spesialinteresse barnehage/småskole. Skrevet bøker om lek i barnehagen. Kurs for 20 000 lærere/førskolelærere i Norden.

Arne Trageton

Foreldrekurs
Skriv på PC - lær å lese.
IKT på småskoletrinnet- skadelig eller bra? Den moderne skole forutsetter nært samarbeid med foreldre. Basiskompetanser er det nye fundamentet i LK06.
Bruk av datamaskin som skriveredskap 1-4. trinn dekker 4 av 5 basiskompetanser i alle fag : Å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, bruk av digitale verktøy (produsere, komponere og publisere digitale, multimodale tekster). Tekstskaping på datamaskin er obligatorisk ifra 1.& 2. trinn.  

Skriving er lettere enn lesing. Dataskriving er enklere enn handskriving. Med start i prosjektet Tekstskaping på datamaskin har de siste 12 årene hundrevis av klasser i de nordiske landene skrevet seg til lesing lekende lett og utviklet et langt høyere skrivenivå enn håndskriveklassene. Håndskriveundervisningen som ble utsatt til 3. klasse gav overraskende nok finere håndskrift med færre undervisningstimer.

Foreldreboken ”Skriv på PC-lær å lese” gir enkel informasjon. Spørreskjemaundersøkelsen blant foreldre og barn viser at foreldrene er de beste støttespillere for en modernisert begynnerundervisning  for skriveglede og leselyst. Kurset er basert på video, lysbildeserie og utstilling av barnetekster.

Svenska kurser

Att skriva sig till läsning (F-3)
Målgrupp: Førskollärere, ledare, kommunala ledare och IKT ledare

Arne Trageton har arbetat 33 år i norsk lärarutbildning. Hans tankar har fått stor spridning i de nordiska länderna. I Sverige har han haft ca 120 kurser for 15 000 lärare/studenter. Hans lärobok är översatt til danska, svenska och finska. Ca 30 magistergrader, 7 i Sverige, 11 i Finland. Se www.arnetrageton.no  Google ”skriva sig till läsning”

Barn i fyra länder skrev sig till läsning redan i förskolklass med dator som skrivredskap. Formell undervisning i handskrivning började först i årskurs 2. I årskurs 1 producerade barnen egna läseböcker, tidningar, brev och dikter. I årskurs 2 produserade de mer avanserade romaner, sagor, faktaböcker och mer komplexa tidningar. Vid skrivprov efter 3 år skrev datorklasserna texter av mycket högre kvalitet än handskrivningsklasserna. Överraskande nog hade också handskriften bättre kvalitet hos datorklasserna, trots att de började senare i åk 2, och hade mycket kortare träningstid.

Kursdag 1
Hur kan vi arbeta med muntlig och skriftlig språkutväkling utefter nya direktiv i nya
Läroplan för skolan 2011 ? (F-3)

 • tala, lyssna, samtala
 • strategier för att skriva olika typer texter
 • skapande av texter der ord och bilod samspelar
 • enkla former för textbearbetning
 • skriva på dator och handstil
 • språkets struktur...i elevnära texter
 • sambandet mellan ljud och bokstav

Video. Utställning av elevtexter, mediauppslag, artiklar

Kursdag 2 (ex. 2-4 månader senare)

 • Erfarenhetsutbyte. Varje skola redovisar sitt arbete
 • Diskussion av fysisk organisering, barntexter, hemsidor, bloggande m.m
 • Goda råd  för vidare arbete
 • Extra information etter behov

Språklek på dator  (1 - 6 år)
IKT i förskolan
Målgrupp: Førskollärere, ledare, kommunala ledare och IKT ledare

Arne Trageton har arbetat 33 år i norsk lärarutbildning. ”Att skriva sig till läsning” har fått stor spridning i de nordiska länderna. I Sverige har han haft ca 100 kurser för 15000 lärare/förskollärare/studenter. Hans lärobok är översatt till danska, svenska och finska. Många svenska skolor, även förskolor, arbetar utefter Tragetons prinsiper.
Barn i fyra länder skrev sig till läsning redan i förskoleklass med datorn som skrivredskap. Trageton har även utarbetat strategier  för att i förskolan arbeta med språkutveckling, lek med bokstaver/ord, som i sin tur underlättar skriv/läs-lärande.  

Kursdag 1:
Hur kan vi, utefter direktiv i Läroplan för förskolan, arbeta med muntlig och skriftlig språkutveckling ? Hur kan vi använda datorn i det arbetet?

 • Läroplan för förskolan
 • Leklæring – skriving – dator
 • Fel bruk av IKT i förskolan
 •  Innredning for leklärande, inklusiv IKT verktyg
 • Progression i bokstav/ordlek på dator 1-6 år - övergång til skola

Videoanalys. Utställning av barns bokstav/ordlek 1-6 år. Tidningar-artikler

Trageton, A (2006) Att skriva sig till läsning
Trageton, A (2009) Skriv på PC - lær å lese. NB! Nytt kapittel om förskola

Se også www.arnetrageton.no Barnehage/Preschool

Kursdag 2  (t. ex. 2-4 månader senare)
Erfarenhetsutbyte från egna förskolor. Hur har vi arbetat sedan förra gången? Vad har  hänt? Hur går vi vidare?

 • Erfarenhetsutbyte. Varje förskola redovisar sitt arbete 10-15 minuter
 • Diskussion av fysisk organisering, barntexter, hemsidor/bloggar m.m
 • Goda råd för förbätring och vidare arbete
 • Extra information etter behov


Andre kurser
Temaorganisert undervisning 1-4. trinn
I L97 skulle overfaglige tema dekke 60% av undervisningstiden. Etter LK06 bestemmer den enkelte skole omfanget av tema. Basiskompetansene i alle fag passer godt til temaorganisert undervisning. Det er ingen grunn til å forlate den gode tematradisjonen fra L97 med samspill mellom alle skolefagene. En god progresjon i de valgte tema 1 - 4. klasse må totalt styrke alle skolefag. De overordnede tema krever fagkunnskaper og blir belyst fra ulike fags synsvinkler.

 • LK 2006: Basiskompetanser i alle fag - konsekvenser for temavalg
 • L97- tradisjonen for temaorganisering
 • Didaktiske planleggingsmodeller
 • Praktiske eksempler på 1-3 måneders tema. Hva er sentrale livstema?
 • Planlegging av skolens årsplan - 4-årsplan

Kurset bygger på boken Tema i småskolen. Fagbokforlaget 2000 og 15 års ledelse av videreutdanning i småskolepedagogikk/PAPS

Leik i småskolen
L97 med senka skolestart gav Norge den mest leikvennlige begynnerundervisning i Europa 1-4. trinn, både som utfolding og arbeidsform i tematisk undervisning. Førskolelærere med 1 års videreutdanning kunne arbeide til 4. klasse. Dette krevde en radikal omlegging av skolen, som dessverre ikke ble realisert i særlig grad. LK06 gir metodefrihet for den enkelte skole/lærer. Basiskompetansene i alle fag vil gi et høyere nivå, dersom skolen bruker elevtilpasset leiklæring som arbeidsform.

 • LK06 Generell del og læringsplakaten. Elevtilpassing. Metodefrihet
 • Hva er leklæring? Praktiske videoeksempler
 • Tid/Rom/Temaorganisering, materiell
 • Lærerrollen i leiklæringen
 • Gløtt fra lokale utviklingsarbeid

Kurset bygger på boken Leik i småskolen Fagbokforlaget 1997 + videoer
15 års ledelse av videreutdanning i småskolepedagogikk/PAPS

Arbeidsmåter 1-4. klasse.Verkstedpedagogikk
LK06 gir metodefrihet til skolene, men opplæringa skal bygge på 7 ulike danningsområder: Det meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannende, samarbeidende, miljøbevisste, integrerte menneske. Læringsplakaten forlanger elevtilpasset læring. Skapende virksomhet, leik og praktisk arbeid var hovedarbeidsmåter i L97. De vil også være effektive for LK06. Verkstedpedagogikk har de siste 30 årene blitt mye brukt, også i aldersblanding, for funksjonshemma og i multikulturell undervisning. Den bygger på tverrfaglig erfaringslæring, særlig naturfag, samfunnsfag, kunst & håndverk, norsk og matematikk. Verkstadpedgogikk passer godt sammen med lokalvalgte tema.

 • Verkstadpedagogikk- fra Dewey 1896- LK06
 • Basiskompetanser og verkstadpedagogikk
 • Praksis-videoeksempler
 • Verkstadpedagogikk og fagene
 • Spesialpedagogikk, multikulturelt verkstad

Kurset bygger på boken Verkstadpedagogikk 6-10 år HSH 1995 + videoer

Det er også mulig å kombinere 2 eller 3 av disse kursene
Leik i barnehagen
Full barnehagedekning, større andel yngre barn og den nye Rammeplanen 2006 skaper radikalt nye krav til barnehagen. Foreldre vil i større grad etterspørre innholdet i den barnehage de vil velge. Den barnestyrte leiken blir enda viktigere på grunn av større innslag av yngre barn og deltidsplasser. Leiklæring blir sentralt for alle 7 fagområde.

 • Pedagogiske retninger. Barnestyrt-voksenstyrt?
 • Hva sier Rammeplan for barnehagen?
 • Hva er leik? Leikformer?
 • Leikprogresjon 1-6 år (bilde/videodokumentasjon)
 • Voksenroller i leiken
 • Tid/romplanlegging for leik
 • Årsplanlegging-utviklingsarbeid

Arne Trageton har i mange år undervist i førskolelærerutdanning, spesielt halvårsenhet Leik/forming, forsket på leik, rettleder av utviklingsarbeid på leik i barnehagen.
Kurset bygger på ”Leik med materialer 1-7 år” Fagbokforlaget 1997 og
Heggstad, Knudsen & Trageton ”Fokus på lek” Fagbokforlaget 1994

Arne Trageton

Språklek på data i barnehagen

Målgruppe:
Førskolelærere, assistenter, styrere, spesialpedagoger, kommunale ledere for barnehage

Innhold
IKT i barnehagen – spill eller multimodal tekstskaping? Språklek eller testing? Rammeplanen vektlegger språkutvikling,språkstimulering og IKT. Skrivelek med bokstaver/ord på PC forsterker rollelek og lek med materialer. Mange kurs i Norden dokumenterer stor skriveglede, og de eldste førskolebarna skriver seg til lesing lekende lett. Kurset bygger på nytt barnehagekapittel i boken ”Skriv på PC - lær å lese”. www.arnetrageton.no Se spesielt Barnehage/Preschool
Hvordan forberede for skolens basiskompetanser? (snakke, skrive, lese, regne, produsere digital tekst)
 

 • Leklæring – språkstimulering – PC skriving
 • Misbruk av IKT i barnehagen
 • Innredning for lek, PC plassering
 • Progresjon i bokstavlek/tekstskaping på data 1-6 år - overgang til skole
 • Hvordan forberede for skolens basiskompetanser?
 • Praktiske startråd

Video. Utstilling av barnetekster, avisoppslag, artikler

Oppfølgingskurs (bør være 2-4 måneder senere)

 • Erfaringsutveksling for deltakerne. Hver barnehage presenterer sitt arbeid
 • Drøfting av fysisk organisering, barnetekster, hjemmesideproduksjon m.m
 • Gode råd og vink for videre arbeid
 • Supplerende informasjon relevant for deltakerne

 

Videoer. Utstilling av barnetekster

Lærerutdanner i 33 år. Spesialinteresse barnehage/småskole. Skrevet bøker om lek i barnehagen. Kurs for 20 000 lærere/førskolelærere i Norden.

Språklek på dator  (1 - 6 år)
IKT i förskolan
Målgrupp: Førskollärere, ledare, kommunala ledare och IKT ledare

Arne Trageton har arbetat 33 år i norsk lärarutbildning. ”Att skriva sig till läsning” har fått stor spridning i de nordiska länderna. I Sverige har han haft ca 100 kurser för 15000 lärare/förskollärare/studenter. Hans lärobok är översatt till danska, svenska och finska. Många svenska skolor, även förskolor, arbetar utefter Tragetons prinsiper.
Barn i fyra länder skrev sig till läsning redan i förskoleklass med datorn som skrivredskap. Trageton har även utarbetat strategier  för att i förskolan arbeta med språkutveckling, lek med bokstaver/ord, som i sin tur underlättar skriv/läs-lärande.  

Kursdag 1:
Hur kan vi, utefter direktiv i Läroplan för förskolan, arbeta med muntlig och skriftlig språkutveckling ? Hur kan vi använda datorn i det arbetet?

 • Läroplan för förskolan
 • Leklæring – skriving – dator
 • Fel bruk av IKT i förskolan
 •  Innredning for leklärande, inklusiv IKT verktyg
 • Progression i bokstav/ordlek på dator 1-6 år - övergång til skola

Videoanalys. Utställning av barns bokstav/ordlek 1-6 år. Tidningar-artikler

Trageton, A (2006) Att skriva sig till läsning
Trageton, A (2009) Skriv på PC - lær å lese. NB! Nytt kapittel om förskola

Se også www.arnetrageton.no Barnehage/Preschool

Kursdag 2  (t. ex. 2-4 månader senare)
Erfarenhetsutbyte från egna förskolor. Hur har vi arbetat sedan förra gången? Vad har  hänt? Hur går vi vidare?

 • Erfarenhetsutbyte. Varje förskola redovisar sitt arbete 10-15 minuter
 • Diskussion av fysisk organisering, barntexter, hemsidor/bloggar m.m
 • Goda råd för förbätring och vidare arbete
 • Extra information etter behov

(språkleik på data er bare en liten del av en total leikpedagogikk)

Leik i barnehagen
Full barnehagedekning, større andel yngre barn og den nye Rammeplanen 2006 skaper radikalt nye krav til barnehagen. Foreldre vil i større grad etterspørre innholdet i den barnehage de vil velge. Den barnestyrte leiken blir enda viktigere på grunn av større innslag av yngre barn og deltidsplasser. Leiklæring blir sentralt for alle 7 fagområde.

 • Pedagogiske retninger. Barnestyrt-voksenstyrt?
 • Hva sier Rammeplan for barnehagen?
 • Hva er leik? Leikformer?
 • Leikprogresjon 1-6 år (bilde/videodokumentasjon)
 • Voksenroller i leiken
 • Tid/romplanlegging for leik
 • Årsplanlegging-utviklingsarbeid

Arne Trageton har i mange år undervist i førskolelærerutdanning, spesielt halvårsenhet Leik/forming, forsket på leik, rettleder av utviklingsarbeid på leik i barnehagen.
Kurset bygger på ”Leik med materialer 1-7 år” Fagbokforlaget 1997 og
Heggstad, Knudsen & Trageton ”Fokus på lek” Fagbokforlaget 1994